Om oss


Bergslagens biståndsförening är en partipolitiskt och religiöst oberoende solidaritetsorganisation som förenar kampen för ett rättvist samhälle med arbete för en rättvis världsordning och en hållbar ekologisk utveckling. Detta ska speglas i vårt dagliga liv och arbete – tillsammans kan vi utvecklas både som individer och som kollektiv.

Solidariteten ska inte bara omfatta våra mottagare utan också vår närmsta omgivning.
Varje volontär ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper på områden som rör arbetet, våra mottagare / samarbetspartner och våra mål, både för egen del och för att förmedla kunskaper till andra människor vi möter i arbetet och på fritiden.

Bergslagens secondhand är ett socialt företag som har till uppgift att skapa arbete och sysselsättning för personer som av olika skäl står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad. Det är genom Bergslagens secondhand som vi utför arbetetsuppgifterna med exempelvis insamlingsarbeten med mera.

Det viktiga är inte var du varit tidigare, utan var du är på väg.


Detta vill vi

Vi önskar ett samhälle där ingen lämnas utanför, varje individ ska känna sig behövd och vara en del av samhället.

Detta försöker vi uppnå genom att:

🤝 Skapa arbete och sysselsättning för personer med tidigare missbruk, kriminalitet och diagnoser. En stor del av vårat överskott kommer dit, till ett socialt företag.

🤝 Stötta initiativ till skyddade boende, genom att skänka saker man har behov av, tillexempel kläder, skor, hushållssaker med mera.

🤝 Hjälpa människor som har behov av saker att bygga upp sitt hem med, möbler, kläder med mera.

🤝 Driva en second hand-butik som förutom att ge människor möjlighet till en meningsfull sysselsättning, även har en positiv påverkan på vår miljö – eftersom vi sparar på jordens resurser när vi återanvänder istället för att konsumera nyproducerat.

Genom att skänka till eller handla hos oss är du med och gör allt detta möjligt.

Föreningens ordförande och grundare

Jag heter Karl-Johan Karlsson och är ordförande och en av verksamhetsansvariga för Bergslagens biståndsförening. Startade detta projekt då jag tror att ett av dom bästa sätt att stödja en människa är att kunna erbjuda en möjlighet till egen försörjning och då också kunna få kontroll över sin tillvaro.

Levde själv i många år med missbruk och såg vikten av att när man genomgått behandling och vill leva ett nyktert liv, att det då finns vettig sysselsättning och gemenskap.

Kan vi sedan stödja skyddade boenden och ge kläder och prylar man behöver för att bygga upp sitt hem, så kanske vi kan förändra innehållet i människors liv.

Föreningens stadgar

1 Namn 
Föreningens namn är Bergslagens biståndsförening 

2 Vision 
Bergslagens biståndsförening är en partipolitiskt och religiöst oberoende solidaritetsorganisation som förenar kampen för ett rättvist samhälle med arbete för en rättvis världsordning och en hållbar ekologisk utveckling. Detta ska speglas i vårt dagliga liv och arbete. Tillsammans kan vi utvecklas både som individer och som kollektiv. Solidariteten ska inte bara omfatta våra mottagare utan också vår närmaste omgivning. Varje medarbetare ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper på områden som rör arbetet, våra mottagare / samarbetspartner och våra mål, både för egen del och för att förmedla kunskaper till andra människor vi möter i arbetet och på fritiden. Vi stöttar varandra i vår kamp att leva nyktert och drogfritt för dom som önskar, samt stöttar och hjälper dom medarbetare som på grund av funktionsvariationer har större behov av mer tid och tydlighet och strukturer. Det viktiga är inte var du varit utan vart du är på väg 

3 Verksamhet 
BBF har till uppgift att skapa sysselsättning och försörjning till människor som av olika skäl haft svårt att finna arbete, detta genom insamling av begagnade föremål och kläder, som sedan kommer säljas via vår secondhandbutik. Överskottet ska fördelas så att hälften går tillbaka till verksamheten, för att utveckla, samt jobba med arbetsanpassningar. Andra hälften går till solidaritetsarbete enligt nedan: 
BBF ändamål är att i solidarisk anda, oavsett religiös och politisk åsikt, verka för att lindra och motverka medmänniskors nöd genom insamlingar och annat solidaritetsarbete. Vidare att skapa resurser för bistånd samt att arbeta för en hållbar miljöutveckling genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd. Biståndet skall kanaliseras i enlighet med principen hjälp till självhjälp åt folkliga organisationer i Sverige och övriga Europa, där människorna själva tagit upp kampen för en människovärdigare tillvaro och mot orsakerna till den nöd de tvingas leva i. Bistånds- och utvecklingsprojekt kan ske i samarbete med andra svenska organisationer . Föreningen skall stödja opinionsbildning för ovanstående mål och motverka rasism och diskriminering. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, men tar ställning i olika sakfrågor. Föreningsverksamheten organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 

5 Medlemskap. 
Föreningen är en öppen förening. Medlem blir man genom möte med styrelsen som sedan beslutar om medlemskap. Viktigt är att man delar vår vision och värdegrund, alla människors lika värde, samt att det viktiga är inte var du varit utan var du är på väg.
Medlemsavgiften beslutas på årsmötet 
Medlemmar som bryter mot våra stadgar eller inte erlägger medlemsavgift kan uteslutas.

ÅRSMÖTE § 9 Årsmöte är BBF högsta beslutande organ. § 10 Ordinarie årsmöte hålls en gång per år, inom sex månader efter verksamhetsårets slut. Extra årsmöte hålls om medlemmar önskar pga missnöje eller annat. . Mellan årsmöte och extra årsmöte skall det förflyta en tid av minst fyra veckor. 

REPRESETATION §11 Representation på årsmöte (a) Varje medlem har en röst på årsmötet § 12 Kallelse till ordinarie årsmöte. Kallelsen skall vara medlemen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet och innehålla: - Förslag till dagordning inklusive beslutsunderlag - Styrelsens verksamhetsberättelse - Styrelsens resultat- och balansräkning - Revisionsberättelse - Eventuella motioner - Styrelsens yttrande över motioner - Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget Frågor som inte tagits upp på styrelsens förslag till dagordning kan inte bli föremål för årsmötets beslut § 13 Motionsrätt har varje medlem Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den sista april. § 14 Under ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas. ∙ Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare ∙ Fastställande av dagordning ∙ Fastställande av röstlängd ∙ Fråga om kallelse behörigen skett ∙ Styrelsens verksamhetsberättelse ∙ Resultat- och balansräkning, beslut med anledning av årets resultat. ∙ Revisionsberättelse ∙ Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen ∙ Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår ∙ Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag ∙ Behandling av stadgeändringsförslag ∙ Behandling av förslag till ändringar i Styrelsens arbetsordning. ∙ Val av ordförande och övriga styrelseledamöter ∙ Val av auktoriserad revisor och ersättare ∙ Val av internrevisor och ersättare ∙ Fastställande av medlemsavgift och verksamhet bidrag. § 15 Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet. 

STYRELSE § 16 Styrelsen är Bergslagens biståndsförening högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen har ett övergripande ansvar för föreningens ekonomi och verksamhet. § 17 V §18 Vid styrelsens sammansättning bör eftersträvas mångfald på följande grunder: gender, etnicitet och ålder.